KollektivaBästa Fonder

KollektivaBästa 50-talister, KollektivaBästa 60-talister, KollektivaBästa 70-talister och KollektivaBästa 80-talister är fonder som förvaltas av det oberoende fondbolaget FCG Fonder.

Fonderna är breda allokeringsfonder vars målsättning är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en portfölj som har som målsättning att efterlikna hur framgångsrika pensionssparare som är födda på respektive decennium placerar sina pensionspengar. Fonderna fattar normalt placeringsbeslut baserat på statistik och information från Konsensus, också kallad De Bästas portfölj, om sådana personers placeringar.

  • För användare av Kollektiva kan KollektivaBästa Fonder vara ett bekvämt alternativ till att själv regelbundet använda sig av Kollektiva för att kopiera De Bästas fondval.
  • Kollektiva erhåller ersättning från FCG Fonder för att tillhandahålla statistik från Konsensus och för fondernas användning av Kollektivas varumärke, vilket finansierar drift och utveckling av den avgiftsfria tjänsten.
  • För att säkerställa oberoendet i tjänsten filtreras alla KollektivaBästa Fonder bort ur De Bästas portföljer som tjänsten sammanställer. Kollektiva kan alltså inte lyfta fram “sig själv” i De Bästas portföljer.

Du kan i dagsläget köpa fonderna i Premiepensionssystemet - genom inloggning på Pensionsmyndigheten.se.

Om fonderna

De Bästas portfölj är detsamma som det s.k. ”Informationsmaterialet” som anges i fondernas fondbestämmelser. Notera att fondernas målsättning inte är att rakt av kopiera De Bästas portfölj utan att i stället att på ett kostnadseffektivt sätt efterlikna, dvs. få en liknande exponering och allokering som, de fonder som från tid till annan ingår i De Bästas portfölj. Fondernas innehav är därför inte identiskt med de fonder som ingår i De Bästas portfölj/Informationsmaterialet. Som framgår av fondernas fondbestämmelser kan fondernas innehav bestå av t.ex. aktier, räntor, derivatinstrument och börshandlade fonder. Ett krav är dock att fonderna, med ett smärre undantag, till minst 90% efterliknar den exponering och allokering mot olika marknader som följer av De Bästas portfölj/Informationsmaterialet.

Informationsmaterialet uppdateras den 5:e varje månad. Notera att fonderna inte har något krav på sig att investera direkt i de fonder som anges i informationsmaterialet. Det är informationsmaterialet som förvaltarna får ta del av och som ligger till grund för deras investeringsbeslut i fonderna.

För att ta del av fondernas faktablad (KIID) och informationsbroschyrer eller läsa mer om FCG Fonder och fondernas förvaltning, besök www.fcgfonder.se/kollektivabasta-fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. KollektivaBästa Fonder bedöms mindre lämpliga för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.