Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOLLEKTIVA
(GÄLLER FRÅN 25 APRIL 2017)

1. Allmänt om Tjänsten

I enlighet med dessa allmänna villkor äger premie- och tjänstepensionssparare rätt att utnyttja den av företaget Kollektiva tillhandahållna tjänsten för jämförelser av premiepensionssparande och andra relaterade tjänster från Kollektiva (Tjänsten). Pensionssparare som använder Tjänsten kallas nedan ”Användaren”. Kollektiva tillhandahåller Tjänsten på det sätt som den beskrivs på företaget Kollektivas hemsida kollektiva.se.

Tjänsten är oberoende och låter Användaren utvärdera sina premiepensionsplaceringar och tjänstepensionsplaceringar genom jämförelse av sina placeringar med andra pensionssparares placeringar.

Tjänsten innefattar en sammanställning av avkastning – på anonym och aggregerad basis – från andra pensionssparare som använder Tjänsten samt en jämförelse av sådana pensionssparares avkastning med Användarens avkastning på sina premie- och tjänstepensionsplaceringar. Tjänsten är avgiftsfri. Användarens motprestation är istället att Användaren ger rätt till Kollektiva att nyttja informationen om Användarens premie- och tjänstepensionsplaceringar – i anonym och aggregerad form – som del i jämförelsematerialet i Tjänsten.

Det noteras särskilt att Kollektiva inte lämnar någon som helst rådgivning eller rekommendation till Användaren på basis av den information Användaren får genom Tjänsten och Kollektiva tar inget ansvar för vilka beslut Användaren fattar på basis av sådan sammanställd information och jämförelse.

2. Tjänstens tillgänglighet

Kollektiva garanterar inte Tjänstens tillgänglighet, men åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten är tillgänglig över internet dygnet runt. Kollektiva äger dock rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Kollektiva finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Kollektiva skall om möjligt i god tid på hemsidan kollektiva.se meddela om längre planerade avbrott i Tjänsten.

Användaren är också medveten om och accepterar att tillgänglighet till internet inte kan garanteras generellt och att Kollektiva inte har något ansvar för sådana brister. Kollektiva kan heller inte garantera tillgängligheten för premiepensionssystemet på pensionsmyndigheten.se eller för tjänstepensionsinformation på minpension.se eller annan tillhandahållare som Användaren från tid till annan hämtar in information från för användning i Tjänsten. Kollektiva tar inget ansvar för om de nämnda systemen inte är tillgängliga från tid till annan.

3. Behandling av uppgifter om Användaren och data från premiepensionssystemet och tjänstepensionssystemet

Användarens access till Tjänsten är personlig och knuten till Användaren. Inloggning till Tjänsten sker genom inloggning på pensionsmyndigheten.se och/eller minpension.se genom Mobilt BankID eller annan av Pensionsmyndigheten eller minpension.se godkänd autentiseringsmetod. Därutöver ombeds Användaren uppge sådana registreringsuppgifter till Kollektiva som framgår vid inloggning till Tjänsten, såsom till exempel personnummer, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer (Registreringsdata). Det är frivilligt för Användaren att lämna sådana uppgifter till Kollektiva men uppgifterna är nödvändiga för att Kollektiva ska kunna ge Användaren åtkomst till Tjänsten. Om Användaren lämnar oriktig, ofullständig eller inaktuell information i sin registrering har Kollektiva rätt att säga upp användaravtalet med Användaren med omedelbar verkan och samtidigt stänga av eller avsluta Användarens tillgång till Tjänsten.

Personuppgifter som Användaren lämnar i samband med användning av Tjänsten kommer att behandlas av Kollektiva i syfte att uppfylla användaravtalet med Användaren, leverera Tjänsten med mera. Dessutom kommer Kollektiva att behandla Användarens personuppgifter för erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av Kollektiva eller samarbetspartners till Kollektiva. Kollektiva lämnar dock aldrig ut Användarens personliga information till annan part. Angående insamling av personuppgifter via cookies hänvisas till avsnittet Cookies nedan.

Kollektiva samlar vidare in data från den information i premiepensionssystemet och minpension.se som Användaren hanterar och ger Kollektiva tillgång till via Tjänsten. Sådan data kommer att användas i anonymiserad form av Kollektiva och dess samarbetspartners både inom ramen för Tjänsten och för kampanjer, erbjudanden och nya produkter. Kollektiva äger rätt att fritt disponera sådan anonym data. Användaren kommer dock inte att få kampanjerbjudanden eller erbjudanden om nya produkter från samarbetspartners till Kollektiva, utan eventuella erbjudanden kommer att lämnas via Kollektiva till Användaren och Användaren kan sedan själv välja om denne vill acceptera ett erbjudande rörande produkt eller tjänst från någon av Kollektivas samarbetspartners.

Kollektiva äger ej rätt att lämna ut icke-anonymiserad information om Användaren till annan än i fall då Kollektiva är skyldigt att göra det enligt lag eller om Kollektiva efter eget omdöme anser att det är nödvändigt för att: (a) uppfylla lag; (b) upprätthålla användaravtalet och dessa allmänna villkor; eller (c) skydda Kollektivas, dess användares eller allmänhetens intressen, rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

En gång per kalenderår kan Användaren utan kostnad begära information om vilka personuppgifter som Kollektiva har registrerat om Användaren och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Kollektiva enligt kontaktuppgifterna nedan. Användaren kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta Kollektiva enligt nedan. För att skydda Användarens integritet och personuppgifter kan Kollektiva komma att kräva att Användaren identifierar sig i anslutning till Kollektivas assistans.

Kollektiva Jämförelser i Sverige AB, org.nr 556979-4596, är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av dessa allmänna villkor. Vid frågor är Användaren välkommen att kontakta Kollektiva på kontakt@kollektiva.se, 040 - 670 77 60 eller på Kollektiva Jämförelser i Sverige AB, Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö.

4. Samtycke till personuppgiftsbehandling

Användaren godkänner genom ingåendet av användaravtalet sådan behandling av personuppgifter som anges i dessa allmänna villkor, inklusive behandling av Användarens personnummer, och lämnar härmed enligt personuppgiftslagen (1998:204) erforderligt samtycke för sådan behandling. Användaren godkänner vidare uttryckligen att motta erbjudanden och kommunikation från Kollektiva enligt ovan via e-post, sms eller mobil datatrafik. Användaren kan när som helst och med omedelbar verkan ta tillbaka godkännandet att motta erbjudanden och kommunikation från Kollektiva genom att meddela Kollektiva därom enligt kontaktuppgifterna ovan alternativt via opt out-funktionalitet i sms-utskick. Det sistnämnda sättet kan enbart användas för att återkalla samtycke rörande det aktuella utskicket.

5. Användarens användning av Tjänsten

Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren hanterar och ger Kollektiva tillgång till med hjälp av Tjänsten samt, vidare, att Användaren har rätt att ge Kollektiva tillgång till informationen. Användaren är även ensamt och exklusivt ansvarig för de resultat Användaren erhåller i sitt utnyttjande av Tjänsten.

Användaren skall vid utnyttjande av Tjänsten följa Kollektivas föreskrifter om datasäkerhet. Kollektiva äger rätt att stänga av Tjänsten eller del av Tjänsten för Användaren om användningen enligt Kollektivas bedömning riskerar att störa användningen av Tjänsten. Användaren äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten för annat ändamål än vad som beskrivs på Tjänstens hemsida.

Användaren skall inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera Tjänsten utan att först skriftligt avtala med Kollektiva härom.

6. Cookies

Tjänsten och Kollektivas webbplats använder cookies, local storage och session storage (Cookies) för att lagra data på Användarens eller besökarens enhet (såsom dator, surfplatta, mobiltelefon eller andra enheter). Cookies används av Kollektiva huvudsakligen för webbplatsens funktionalitet samt för att förbättra Kollektivas leverans av produkter och tjänster. Lagringstiden för Kollektivas sessionsdata är tills tabben stängs. Viss data såsom Användares födelsedata och mobilnummer sparas till browserns data rensas, bl.a. i syfte att kunna låta Användarens uppgifter vara förifyllda åt Användaren vid återkommande besök på Kollektivas webbplats.

Vid besök på Kollektivas webbplats placeras även s.k. tredjepartscookies på Användarens eller besökarens enhet av tredjepartsorganisationer som levererar tjänster till webbplatsen avseende bl.a. analys och statistik angående användningen av Kollektivas webbplats. Kollektiva använder t.ex. Google Analytics för detta ändamål.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Om Användaren inte accepterar användning av cookies enligt dessa allmänna villkor kan Användaren ange i webbläsaren att inte acceptera cookies eller välja att inte använda Tjänsten och/eller Kollektivas webbplats. Om Användaren väljer att ställa in webbläsaren att inte acceptera cookies kan Kollektiva inte garantera att Tjänsten och/eller webbplatsen fungerar korrekt. Hur Användaren raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

7. Anspråk på grund av Användarens användning av Tjänsten

Om anspråk riktas mot Kollektiva eller talan förs mot Kollektiva på grund av Användarens användning av Tjänsten åtar sig Användaren att ersätta Kollektiva för de ersättningar och skadestånd som Kollektiva genom förlikning eller dom åläggs att erlägga samt ersätta Kollektiva för de övriga kostnader Kollektiva åsamkats därav.

8. Kollektivas ansvar, ansvarsbegränsning, med mera

Kollektiva eftersträvar att hålla Tjänsten tillgänglig för Användaren i skälig omfattning. Kollektiva kan emellertid inte garantera att Tjänsten kommer att fungera utan avbrott eller att Tjänsten i övrigt är felfri.

Kollektiva ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba Användaren eller tredje man vilken beror på Tjänsten, utnyttjande av eller fel, såsom avbrott, i Tjänsten eller den information som hanteras med hjälp av Tjänsten. Kollektiva ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information via internet vid nyttjandet av Tjänsten eller för Användarens hantering av uppgifter för inloggning och autentisering på pensionsmyndigheten.se eller minpension.se.

Kollektivas ansvar är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.

9. Avtalstid och upphörande av användaravtalet

Dessa allmänna villkor träder i kraft på dagen för Användarens registrering via Kollektivas hemsida och skall vara gällande under hela den tid Användaren använder Tjänsten.

Användaravtalet kan sägas upp av vardera parten när som helst med iakttagande av en uppsägningstid om trettio (30) dagar.

För det fall att Användaren bryter mot användaravtalet eller mot dessa allmänna villkor äger Kollektiva rätt att säga upp användaravtalet med omedelbar verkan samt kräva ersättning från Användaren för all skada Kollektiva lider i anledning av Användarens avtalsbrott.

10. Övrigt

Dessa allmänna villkor utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande Användarens utnyttjande av Tjänsten.

Kollektiva äger rätt att överlåta avtalet med Användaren, inklusive Användarens information och personuppgifter, enligt dessa allmänna villkor till av Kollektiva helägt dotterbolag eller bolag inom samma koncern som Kollektiva tillhör. Kollektiva äger vidare rätt att överlåta avtalet, inklusive Användarens information och personuppgifter, till tredje man som ett led i en överlåtelse av Kollektivas verksamhet relaterad till Tjänsten till sådan tredje man.

Kollektiva äger rätt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt användaravtalet eller dessa allmänna villkor. Kollektiva ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.

Kollektiva förbehåller sig rätten att efter underrättelse till Användaren justera innehållet i Tjänsten genom att ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten. Kollektiva förbehåller sig vidare rätten att efter underrättelse till Användaren justera villkoren för användning av Tjänsten, inklusive dessa allmänna villkor. Justeringen av villkoren för Tjänsten eller innehållet i Tjänsten utförs trettio (30) dagar efter att Användaren underrättats genom information via Tjänsten eller på Kollektivas hemsida eller genom e-post till av Användaren angiven e-postadress. För det fall Användaren inte accepterar sådan ändring av Tjänsten eller villkoren för Tjänsten, äger Användaren rätt att inom angiven 30-dagarsperiod säga upp användaravtalet till omedelbart upphörande.

Dessa villkor skall tillämpas och uttolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av användaravtalet eller dessa allmänna villkor skall avgöras i allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.